Kruhy v obilí – Kde se vzaly a co znamenají

Kruhy v obilí neboli agrosymboly se řadí mezi nejvíce diskutované záhady po celém světě. Zabývají se jimi amatéři, psychotronici i seriózní vědci. Pro jejich studium existuje dokonce odborný termín – ceralogie. Přesto jejich původ a význam nebyl do dnešních dní uspokojivě vysvětlen. Co o nich vlastně víme?

 

Napříč časem

Nejstarší zmínky o výskytu agrosymbolů pochází z Anglie 17. století. Tehdy bylo jejich autorství přisuzováno samotnému Ďáblu. Více evidovaných případů s sebou přineslo až století dvacáté. Na prvním místě opět Spojené království, ale postupně se zprávy o obrazcích v obilí šířili ze všech kontinentů. Hlášení se shodovala v tom, že většina symbolů se „objevila“ přes noc, nejčastěji za letních měsíců. Někteří svědci dokonce tvrdí, že kruhy musely vzniknout v řádu pouhých minut. Průměrná velikost obrazců dosahovala v prvních letech pozorování cca 60 metrů.

Svůj boom zažil tento fenomén především v druhé polovině minulého století, kdy se s nástupem masmédií dostal do všeobecného povědomí. Zároveň se jedná o období zvýšeného zájmu o jev UFO (angl. zkr. pro neidentifikované létající objekty). Je tedy pouze logickým vyústěním, že byly obě záhady pravidelně uváděny do souvislostí.

Výskyt agrosymbolů byl zaznamenán též na území České republiky. Většina hlášení spadá do doby po roce 2000. První zmínky sahají ale již do 70. let 20. století a hovoří o nálezech obrazců v obilí na území Domažlicka.

Obecně platí, že evidované případy staršího data popisují agrosymboly jako pravidelné kruhové plochy s polehlými stébly. Od konce 90. let pak dochází k posunu ve složitosti, tvaru a velikosti obrazců. Označení kruhy v obilí tak ztrácí na svém původním významu, neboť pozorované útvary bývají tvořeny geometrickými obrazci různých tvarů. Za zmínku též stojí, že záhadné symboly se objevují nejen na obilných polích, ale rovněž ve sněhu, ledu a písku.

 

Konspirační teorie záhadologů

Milovníci záhad a psychotronici přisuzují původ kruhů v obilí obvykle mimozemským bytostem. Obrazce z polehlých stébel zkoumají pomocí různých detektorů a virgulí. Jejich závěry uvádějí naměření zvláštních energií, zvýšené radioaktivity a pozorování atypických deformací stébel.

UFO jako příčina agrosymbolů bývá uváděno ve dvou teoriích. Ta první tvrdí, že obrazce jsou stopy po přistávacích modulech létajících stojů. Slabším místem této úvahy je ale skutečnost, že zatímco obrazců bylo objeveno mnoho, přistávající létající objekty téměř nikdo nedosvědčil. Druhá teze předpokládá, že kruhy jsou formou piktogramů (obrázkového písma), které vznikají na základě vysílaných signálů z vesmíru a představují vzkazy mimozemských civilizací té naší.

Druhou hlavní konspirační teorií je teorie zvaná GAIA. Ta vychází z přesvědčení, že naše planeta Země je rozumovým živým organismem schopným komunikace. Piktogramy v obilí jsou pak vyjádřením její snahy poukázat na svůj neutěšený stav, který jí lidstvo způsobilo a působí. Jedná se tedy o formu SOS volání po zkvalitnění globální environmentální situace.

 

Snahy o vědecká vysvětlení

Kruhy v obilí jsou fenoménem natolik atraktivním, že upoutal zájem vědců. Ti prokázali, že jednoduchá polehnutí obilí mohou být způsobena atmosférickými vlivy, především větrnými víry, a činností divokých zvířat. Přirozenou příčinou pro vznik obrazců může být i odlišný vzrůst rostlin ovlivněný přítomností houbového mycelia (podhoubí) v půdě či skladba podloží, která odkazuje na zbytky zaniklého osídlení v lokalitě. Pro složitější obrazce jsou však tato vysvětlení nedostačující.

Další variantou, o které se uvažovalo, byly elektromagnetické jevy závislé na typu podloží a jeho náboji. Pro tuto možnost hovoří fakt, že v některých případech byla kolena ohnutých stonků nepřirozeně prodloužena. Elektromagnetické záření by jako původce jevu obilí prudce zahřálo, čímž by se voda ve stoncích přeměnila na páru a stébla protáhla.

Oblíbenou teorií je též úvaha o působení plazmy na zemský povrch. Jedná se o čtvrté skupenství hmoty, jež se v různých formách vyskytuje ve vesmíru. Na zemi se projevuje např. jako kulový blesk. Jde o ionizovaný plyn tvořený nabitými a neutrálními částicemi. Tuto variantu výkladu podporují výpovědi některých očitých svědků, kteří tvrdí, že v oblastech vzniku agrosymbolů spatřili létající světelné koule. 

 

Opět ta lidská tvořivost

Příznivce záhadných jevů jistě nepotěší, že u většiny evidovaných případů se podařilo dopátrat skutečného autora. Nebyl jím nikdo jiný než člověk. Mnoho vtipálků bylo přistiženo přímo  na místě činu, v ostatních případech se tvůrci s odstupem času přihlásili sami.

K rádoby neviditelnému vstupu do obilného pole se využívají stopy po zemědělských strojích. Důležité body zamýšleného obrazce se vyměří krátce po osetí a vyznačí se kolíky. Ty obilí rychle přeroste a skryje. Později se zcela odstraní.

Aby se obilí mohlo vytvarovat, musí být stébla vlhká, jinak by se polámala. K jejich vláčení se využívá tyčí, které se jedním koncem připevní k zemi a druhým se otáčí. Druhou možností je sešlapávat obilí pomocí prken, po nichž se chodí jako na lyžích. Prkna a provazy se dále využívají k vyměření vzdáleností. U většiny obrazců je nutná spolupráce více osob.

Díky dostupnosti GPS (globální polohový systém) technologií v posledních desetiletích se vyměřování provádí s jejich pomocí. To umožnilo přechod od jednoduchých kruhových obrazců menších velikostí k větším a komplikovanějším symbolům.

Mírně zvýšené radioaktivity v místě agrosymbolů lze docílit rozsypáním dostupných radioaktivních materiálů. Jako příklad můžeme uvést drcený smolinec čili minerál uraninit.

Důvodů pro vytváření kruhů v obilí, jejichž prokázaným původcem je člověk, je několik. Může se jednat o žert, čirou recesi nebo snahu někoho vystrašit. U složitějších obrazců se k autorství často hlásí umělci, kteří je považují za projev své tvůrčí geniality. Možnou motivací autorů bývá i finanční zisk, který jim zajistí výběr vstupného na poškozené pole či nárůst turistického ruchu a prodej suvenýrů založený na mediálním zviditelnění lokality. Vzhledem ke skutečnosti, že při vytváření agrosymbolů dochází ke škodám na úrodě, jedná se o poškozování cizí věci (neničí-li člověk vlastní pole) a tedy o nezákonný čin.

 

Tím, že některé z obrazců nebyly do dnešních dní uspokojivě vysvětleny, existuje i dnes prostor ke spekulacím o jejich původu a významu. A to je dobře. Minimálně pro ty z nás, kdo věří, že mezi nebem a zemí něco tajemného přeci jen je.

 

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu