Enneagram – Styl života na základě devíti typů osobnosti

Typologie osobnosti podle enneagramu a její využití ve sféře psychoterapie, personalistiky či výchovy a vzdělávání získává v posledních letech na popularitě. Tento psychologicko-spirituální směr analýzy a rozvoje osobnosti čerpá ze starověkých a středověkých učení a náboženství včetně kabaly, křesťanské mystiky a orientálních filozofií, přičemž je kombinuje s poznatky a terminologií moderní psychologie. Čím je tento model lidské psychiky jedinečný?

Hvězda v kruhu

Základním symbolem celého systému je kruh vyplněný nepravidelnou hvězdou s devíti vrcholy (v řečtině ennea = devět, grammos = bod, písmeno). Tyto body nesoucí číselná označení 1 – 9 (s devítkou nahoře) jsou v rovnoměrných rozestupech umístěny po obvodu kruhu a představují devět typů lidské osobnosti. Hvězda se skládá z trojúhelníku, jenž vzniká propojením bodů s čísly 3, 6 a 9, a hexagonu, který se objeví postupným propojením čísel 1, 4, 2, 8, 5, 7 a 1. Trojúhelník značí provázanost tří sfér, jež člověka po celý život ovlivňují, a to emocí (3), rozumu (6) a instinktů (9). Hexagon ukazuje směr přirozené dynamiky každé osobnosti. Po směru spoje odkazuje na dynamiku chování v případě stresu, v opačném směru predikuje vývoj jednání ve chvílích spokojenosti a relaxace.

Hlavní myšlenka

Podstatou enneagramové typologie je představa, že člověk se rodí na svět s čistou esencí bytí. V průběhu dětství je ale konfrontován s vnějším světem, proti kterému si volí a osvojuje různé obranné strategie (modely chování). Ty pak determinují jeho budoucí charakter. Co však bylo žádoucí v dětství, nemusí být prospěšné i v dospělosti. Dle enneagramu je každý z devíti typů spojován s jednou dominantní vášní (typickou emocí), která určuje jeho celoživotní styl jednání a nazírání světa. Poznáním svého typu osobnosti se nejen dozvíme více sami o sobě, ale též se můžeme zbavit již nežádoucí fixace na zažité vzorce chování a vyvarovat se tak opakování stále stejných chyb. Vášeň, kterou jsme si zosobnili a jež většinou koresponduje s jedním ze sedmi smrtelných hříchů, můžeme přetvořit na ctnost. Cílem osobnostní analýzy pomocí enneagramu je dosáhnout efektivní změny ve způsobech, jimiž reagujeme, realizujeme své cíle a naplňujeme své potřeby.

Devět typů osobnosti

1.Perfekcionista

Dominantní vášeň: hněv

Potencionální ctnost: klid

Základní charakteristika: Čestní a spolehliví lidé, kritičtí vůči sobě i ostatním. Řídí se povinnostmi a pocitem zodpovědnosti. Neustále se snaží zlepšit sami sebe i okolní svět. Jsou málo flexibilní a těžko se vyrovnávají s nedokonalostí vlastní i ostatních. Pokud se ji naučí tolerovat, dosáhnou vnitřního klidu.

2.Dobrák/dárce

Dominantní vášeň: pýcha

Potencionální ctnost: pokora

Základní charakteristika: Sympatičtí a empatičtí jedinci, kteří rádi pečují o druhé a podporují je v jejich zájmech a činnostech. Sami trpí nízkým sebevědomím a nedostatečnou sebeláskou. Pyšní se  pocitem nepostradatelnosti vůči svým bližním. Je žádoucí, aby se naučili nastavit si hranice a přestali se obětovat ostatním. Místo toho by měli pocítit pokoru vůči sobě samým.

3.Soutěživec

Dominantní vášeň: lež

Potencionální ctnost: pravdivost

Základní charakteristika: Aktivní a iniciativní lidé zaměření na výkon. Jsou velice přizpůsobiví a při cestě za úspěchem se umí dobře adaptovat na očekávání ostatních. Mnohdy přehlíží osobní potřeby a zdraví. Příliš se soustředí na to, jak zapůsobit na ostatní a prosadit se.  Mohou ztratit kontakt se svým pravým Já. Je důležité, aby nepotlačovali svou přirozenost a nestyděli se svůj pravý charakter.

4.Romantik

Dominantní vášeň: závist

Potencionální ctnost: vyrovnanost

Základní charakteristika: Lidé idealističtí a vášniví, kteří se vyznačují emocionální labilitou a sklonem k egocentrismu. Mívají umělecké nadání a touží vynikat nad druhé svou individualitou. Touha po nedostupném je může přivádět k melancholii a závisti. Uzavírají se pak do samoty. Jejich cílem je naučit se žít v reálné přítomnosti, „nohama na zemi“, a spokojit se s radostmi běžného života.

5.Pozorovatel

Dominantní vášeň: chamtivost

Potencionální ctnost: odpoutání se

Základní charakteristika: Vzdělaní a bystří lidé, kteří se řídí hlavně logikou. Vynikají ve svých oborech, velkou část času věnují svým zájmům, ale jsou lakotní ve sdílení emocí a osobního prostoru. Proto jim činí potíže mezilidské vztahy a sociální komunikace. Měli by se naučit „vylézt ze své ulity“ a více se integrovat do společnosti.

6.Loajalista

Dominantní vášeň: strach

Potencionální ctnost: odvaha

Základní charakteristika: Jedinci spíše pesimističtí a pochybovační, kteří trpí pocitem nejistoty a zneklidňují sebe i své okolí katastrofickými scénáři. Žijí v neustálém pocitu úzkosti a ohrožení. Snaží se znát pravidla a předpisy pro bezpečné „přežití“, vyhledávají ochranu druhých a navazují spojenecké vztahy. Extrémním případem může být agresivní a ukvapené chování, jež jim má pomoci překonat vlastní strach. Hlavním aspektem rozvoje je posílit důvěru v sebe sama a žít více naplno a flexibilněji i přes možné pochyby. 

7.Požitkář

Dominantní vášeň: poživačnost

Potencionální ctnost: střízlivost

Základní charakteristika: Pozitivně naladění lidé, kteří dávají přednost zážitkům před závazky. Žijí přítomností, užívají si života a mívají sklon nemyslet na zadní kolečka. Oblíbení vypravěči a dobrodruzi všeho druhu, kteří nesnáší rutinu a jež bývají takříkajíc „všude a nikde“ zároveň. Na prvním místě mají zábavu a nevázanost. Měli by se naučit větší zodpovědnosti a přijímat život i s jeho stinnými stránkami.

8.Ochránce/bojovník

Dominantní vášeň: nestydatost

Potencionální ctnost: nevinnost

Základní charakteristika: Sebevědomí, asertivní a přímí lidé, kteří tíhnou k panovačnosti a vedení ostatních. Svou dominanci mohou prosazovat i skrz agresivitu, třebaže obecně lpí na spravedlivosti a fair play. Těžko snáší kritiku a odpor. Mohou být velice výkonní, ale mají sklon podléhat hněvu a pomstychtivosti. Pro tento typ je žádoucí, aby jeho reprezentanti orientovali svou sílu na produktivní chování a naučili se kooperovat s jinými lidmi.

9.Zprostředkovatel

Dominantní vášeň: lenost

Potencionální ctnost: přímé jednání

Základní charakteristika: Vyrovnané a klidné osoby, které se snaží nastolit harmonii i ve svém okolí, ať v rodině či na pracovišti. Jejich typickým rysem je nečinnost, která sice může být dána leností, ale jejíž příčina může tkvít též v potíži vyjasnit si vlastní potřeby a priority. Tito lidé se vyhýbají konfliktům a raději se přizpůsobí druhým, než aby bojovali „za svou věc.“ Jejich úkolem je naučit se asertivnímu chování a uvědomit si vlastní důležitost.

 

Výchozím krokem pro práci s enneagramem je určit, k jakému typu jedinec náleží. Zájemce si může dopomoci literaturou, návštěvou tematického semináře či písemným testem. S přiřazením ke konkrétnímu typu vám rovněž pomohou některé školicí agentury či nezávislí lektoři a psychoterapeuti. Lidé, jimž nečiní potíž sebereflexe a kteří jsou s to sebeanalýzy, jistě intuitivně poznají, který typ je vystihuje.

Každý typ osobnosti je však větší či menší měrou ovlivňován i typy ostatními. Největší podíl na utváření charakteru jedince mají typy sousední, které se označují jako křídla (např. tzv. čtyřky budou nejvíce ovlivněny typy č. 3 a č. 5).

Co lze enneagramové typologii vytknout?

Její odpůrci hovoří především o pseudovědeckém charakteru celé metody, která se opírá o kompilaci nesourodých učení a přístupů, aniž by jejich výsledky ověřovala vědeckým výzkumem. Navíc se jedná o jakousi moderní numerologii opírající se o magický význam devítičlenné soustavy, jenž nelze potvrdit ani vyvrátit.

Též předpoklad, že se člověk rodí jako absolutní tabula rasa je v rozporu s poznatky soudobé vědy, která naopak stále častěji dokládá, kolik osobnostních rysů je více ovlivněno genetickými predispozicemi než čímkoliv jiným.

S četnou kritikou se enneagramová analýza potýká též v souvislosti s až příliš rozsáhlou charakteristikou jednotlivých typů. Neboť odpůrci této typologie tvrdí, že výčet vlastností bývá natolik obšírný, že se s ním dokáže ztotožnit prakticky každý. Metoda enneagramu je navíc ještě komplikovanější, než se zdá podle předchozího výkladu. Popisovat její komplexnost by však vydalo na mnohastránkovou práci, která by několikanásobně přesáhla rozsah populárně naučného článku. A právě tato složitost, v níž lze nalézt i mnohé rozpory, podporuje skeptiky v jejich víře, že enneagramová typologie osobnosti není seriozní metodou.

Závěrem

V případě enneagramu se bezpochyby pohybujeme na hranici odborné a zájmové činnosti. Je diskutabilní, nakolik jsou jeho výstupy spolehlivé a objektivní. Jeho nesporným pozitivem ale zůstává, že přivádí jedince k zamyšlení se nad vlastní osobností a motivuje jej k efektivním změnám v obvyklých vzorcích chování. Tím přispívá k zlepšení kvality života analyzovaného, což se může příznivě odrazit i na vztazích a atmosféře v jeho okolí.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu